CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q2.2021 SO VỚI Q2.2020 / EXPLAINATION LETTER FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q2.2021 VS Q2.2020

CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q2.2021 SO VỚI Q2.2020 / EXPLAINATION LETTER FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q2.2021 VS Q2.2020

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông: "CV giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận Q2.2021 so với Q2.2020"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Explain the reason for profit difference between Q2.2021 vs Q2.2020"

Watching: CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q2.2021 SO VỚI Q2.2020 / EXPLAINATION LETTER FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q2.2021 VS Q2.2020