CBTT ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI PWC 2021

CBTT ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI PWC 2021

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:  "CBTT Đính chính thông tin ký hợp đồng Kiểm toán với PwC 2021"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:"CBTT Đính chính thông tin ký hợp đồng Kiểm toán với PwC 2021"

Watching: CBTT ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI PWC 2021