Biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bà Nguyễn Thị Hương Giang làm trưởng ban/ Minutes of the Supervisory Board meeting for the term 2021-2026 to elect Ms. Nguyen Thi Huong Giang as head of the committee

Biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bà Nguyễn Thị Hương Giang làm trưởng ban/ Minutes of the Supervisory Board meeting for the term 2021-2026 to elect Ms. Nguyen Thi Huong Giang as head of the committee
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông: "Biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bà Nguyễn Thị Hương Giang làm trưởng ban"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:"Minutes of the Supervisory Board meeting for the term 2021-2026 to elect Ms. Nguyen Thi Huong Giang as head of the committee"

Watching: Biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2021-2026 bầu bà Nguyễn Thị Hương Giang làm trưởng ban/ Minutes of the Supervisory Board meeting for the term 2021-2026 to elect Ms. Nguyen Thi Huong Giang as head of the committee