BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021/ REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE YEAR 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021/ REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE YEAR 2021

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "Báo Cáo Tình Hình Quản Trị năm 2021"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Report on corporate governance year 2021"

Watching: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021/ REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE YEAR 2021