NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ CÁC TÀI LIỆU TẠI ĐHĐCĐ TN 2024 / RESOLUTION, MINUTES AND THE DOCUMENTS OF THE AGM 2024

NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ CÁC TÀI LIỆU TẠI ĐHĐCĐ TN 2024 / RESOLUTION, MINUTES AND THE DOCUMENTS OF THE AGM 2024
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông các tài liệu:

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents (english version below): 

 1.  Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2024.
 2.  Biên bản ĐHĐCĐ TN năm 2024.
 3.  Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ TN 2024.
 4.  Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ TN năm 2024.
 5.  Báo cáo của Tổng Giám Đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và KH SXKD năm 2024.
 6.  Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2024
 7. Phụ lục 2: Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và báo cáo đánh của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023.
 8. Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại ĐHĐCĐ TN năm 2024.
 9. Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
 10. Tờ trình 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 11. Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2024.
 12. Tờ trình 04: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 13. Tờ trình 05: Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2024.
 14. Tờ trình 06: Phê duyệt đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

 


Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:

 1. Resolution of the AGM 2024
 2. Minutes of the AGM 2024.
 3. Minutes of shareholder examiniation AGM 2024.
 4. Minutes of vote counting for AGM 2024.
 5. Report of CEO: Business production activities in 2023 and business production plan in 2024.
 6. Report on BOM' Activities the 2024 AGM of shareholdes
 7.  Appendix 02: Activities of indepent Board member and evaluation report of independent member of the BOM on the activities of the BOM in 2023
 8. Report of Supervisory Board at AGM of shareholders in 2024
 9. Proposal 01: Request for approval of audited consolidated 2023 Financial Statements.
 10. Proposal 02: Distribution plan for 2023's profit
 11. Proposal 03: Selecting the auditor firm to audit financial statements in 2024
 12. Proposal 04: Business and production plan for 2024.
 13. Proposal 05: Remuneration for BOM members and SB members for 2024.
 14. Proposal 06: Approve the Resignation letter and additional election of the SB for the term 2021-2026

Watching: NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ CÁC TÀI LIỆU TẠI ĐHĐCĐ TN 2024 / RESOLUTION, MINUTES AND THE DOCUMENTS OF THE AGM 2024