NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ TN 2023 / RESOLUTION, MINUTES AND THE CONTENTS HAS BEEN APPROVED OF THE AGM 2023

NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ TN 2023 / RESOLUTION, MINUTES AND THE CONTENTS HAS BEEN APPROVED OF THE AGM 2023

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông các tài liệu (english version below):

 1.  Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023.
 2.  Biên bản ĐHĐCĐ TN năm 2023.
 3.  Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ TN 2023.
 4.  Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ TN năm 2023.
 5.  Báo cáo của Tổng Giám Đốc về hoạt động SXKD năm 2022 và KH SXKD năm 2023.
 6.  Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2023
 7. Phụ lục 2: Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và báo cáo đánh của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022.
 8. Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại ĐHĐCĐ TN năm 2023.
 9. Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
 10. Tờ trình 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 11. Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2023.
 12. Tờ trình 04: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 13. Tờ trình 05: Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2023.
 14. Tờ trình 06: Điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh.
 15. Tờ trình 07: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thanh viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:

 1.  Resolution of the AGM 2023
 2.  Minutes of the AGM 2023.
 3. Minutes of shareholder examiniation AGM 2023.
 4. Minutes of vote counting for AGM 2023.
 5. Report of CEO: Business production activities in 2022 and business production plan in 2023.
 6. Activities Report of BOM at the AGM of shareholdes in 2023
 7.  Appendix 02: Activities of indepent Board member and assessment report of independent member of the BOM on the activities of the BOM in 2022
 8. Report of Supervisory Board at AGM of shareholders in 2023
 9. Proposal 01: Request for approval of audited consolidated 2022 Financial Statements.
 10. Proposal 02: Profit distribution plan for 2022
 11. Proposal 03: Selecting the auditor firm to audit financial statements in 2023
 12. Proposal 04: Business and production plan for 2023.
 13. Proposal 05: Remuneration for BOM members and SB members for 2023.
 14. Proposal 06: Adjustment of registered business lines.
 15. Proposal 07: Resignation and additional election of SB for the term 2021-2026

Watching: NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ TN 2023 / RESOLUTION, MINUTES AND THE CONTENTS HAS BEEN APPROVED OF THE AGM 2023