NQ của HĐQT về việc: Thông qua cập nhật, bổ sung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ TN / Resolution of BOM: Approving update and supplementation of documents for the AGM of shareholders

NQ của HĐQT về việc: Thông qua cập nhật, bổ sung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ TN / Resolution of BOM: Approving update and supplementation of documents for the AGM of shareholders
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông: "NQ của HĐQT về việc:Thông qua cập nhật, bổ sung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ TN"
Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Resolution of BOM: Approving update and supplementation of documents for the AGM of shareholders"

Đang xem: NQ của HĐQT về việc: Thông qua cập nhật, bổ sung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ TN / Resolution of BOM: Approving update and supplementation of documents for the AGM of shareholders

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng