Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:221
Người truy cập trong ngày:79
Tổng lượt xem:1274509
Tổng người truy cập:140160

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Q3.2020 so với Q3.2019 / Letter of explanation regrading explaining the reason for profit difference between Q3.2020 vs Q3.2019

2020-10-20 14:20:40 | Lượt xem: 175

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Q3.2020 so với Q3.2019 

Letter of explanation regrading explaining the reason for profit difference between Q3.2020 vs Q3.2019

Quý vị vui lòng click vào đây để tải tài liệu.

Please click here to download the document.