Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:404
Người truy cập trong ngày:128
Tổng lượt xem:1206925
Tổng người truy cập:133091

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Quan hệ cổ đông

CV giải trình chêch lệnh lợi nhuận(6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019)/Explanation of the reason for profit difference between the first 6 months 2020 compared with the first 6 months 19

2020-08-14 09:39:18 | Lượt xem: 218

CV giải trình chêch lệnh lợi nhuận (6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019) / Explanation of the reason for profit difference between the first 6 months 2020 compared with the first 6 months 2019

Quý vị vui lòng click vào đây để tải tài liệu

Please click here to download the document