Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:67
Người truy cập trong ngày:30
Tổng lượt xem:838139
Tổng người truy cập:101075

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Tin tức

CÔNG VĂN GIẢI THÍCH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN (QUÝ II -2019)

CÔNG VĂN GIẢI THÍCH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN (QUÝ II -2019)

2019-07-20 16:06:55 | Tin tức

Công văn giải thích chêch lệch lợi nhuận quý II 2019 Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (QUÝ II - 2019)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (QUÝ II - 2019)

2019-07-20 16:00:45 | Tin tức

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (QUÝ II - 2019) Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ (QUÝ II -2019)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ (QUÝ II -2019)

2019-07-20 15:40:07 | Tin tức

Báo cáo tài chính công ty mẹ (Quý II năm 2019) Xem thêm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 Tháng)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 Tháng)

2019-07-12 10:58:29 | Tin tức

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 Tháng) - REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTED COMPANY (6 Months) Xem thêm

NQ của HĐQT số 14/2019/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm P.TGĐ phụ trách vận hành nhà máy và hỗ trợ bán hàng (BOM’s resolution No. 14/2019/NQ-HDQT regarding the appointment of Deputy General Director in charge

NQ của HĐQT số 14/2019/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm P.TGĐ phụ trách vận hành nhà máy và hỗ trợ bán hàng (BOM’s resolution No. 14/2019/NQ-HDQT regarding the appointment of Deputy General Director in charge

2019-06-21 11:30:46 | Tin tức

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM P. TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH VẬN HÀNH NHÀ MÁY VÀ HỖ TRỢ BÁN HÀNG Xem thêm

NQ của HĐQT số 12/2019/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm KTT (BOM’s resolution No. 12/2019/NQ-HDQT regarding the appointment of Chief Accountant)

NQ của HĐQT số 12/2019/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm KTT (BOM’s resolution No. 12/2019/NQ-HDQT regarding the appointment of Chief Accountant)

2019-06-21 11:24:14 | Tin tức

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG Xem thêm

TB về NĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2018 bằng tiền (Notice on the last registration day to implement the right to pay 2018 dividend).

TB về NĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2018 bằng tiền (Notice on the last registration day to implement the right to pay 2018 dividend).

2019-06-20 09:14:32 | Tin tức

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC 2018 BẰNG TIỀN Xem thêm

Nghị quyết của HĐQT số 08 (Thay đổi KTT)

Nghị quyết của HĐQT số 08 (Thay đổi KTT)

2019-05-10 16:02:20 | Tin tức

Nghị quyết của HĐQT số 08 (Thay đổi KTT) Xem thêm

Tuyển dụng đâu bếp

Tuyển dụng đâu bếp

2017-10-24 09:32:07 | Tin tức

                                Xem thêm

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

2017-08-30 13:30:12 | Tin tức

                Xem thêm