Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:1360
Người truy cập trong ngày:197
Tổng lượt xem:1870522
Tổng người truy cập:197656

Quan hệ cổ đông

Quy chế hoạt động của HĐQT / Operation regulations of the BOM

2021-06-12 10:08:41 | Quan hệ cổ đông

Quy chế nội bộ về quản trị công ty / Internal regulations on corporate governance

2021-06-12 10:02:26 | Quan hệ cổ đông

Điều lệ Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long (2021) / Charter Ha Long Canned Food JSC (2021)

2021-06-12 09:00:48 | Quan hệ cổ đông

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát / Regulation of Supervisory board operation

2021-06-11 08:02:57 | Quan hệ cổ đông

NQ số 19/2021/NQ-HĐQT của HĐQT v.v thay đổi TGĐ (BOM’s resolution No. 19/2021/NQ-HĐQT) on the change of Chief Executive Officer)

2021-06-10 10:00:38 | Quan hệ cổ đông

NQ số 21/2021/NQ-HĐQT của HĐQT v.v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (BOM’s resolution No. 21/2021/NQ-HĐQT on the election of Chairman and Vice Chairman of 2021 – 2026 termed B

2021-06-10 10:01:32 | Quan hệ cổ đông

BCTC Q1.2021 (Công ty Mẹ) / Q1.2021 Separate Financial Statements

2021-04-20 02:52:02 | Quan hệ cổ đông

BCTC Q1.2021 (Hợp nhất) / Q1.2021 Consolidated Financial Statements

2021-04-20 02:50:08 | Quan hệ cổ đông

CV giải trình chênh lệnh LN / Letter of explanations of difference in profit.

2021-04-20 02:45:50 | Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên 2020 (2020 Annual Report)

2021-04-19 03:55:59 | Quan hệ cổ đông