Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:1357
Người truy cập trong ngày:197
Tổng lượt xem:1870519
Tổng người truy cập:197656

Quan hệ cổ đông

QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ (Theo NQ số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 09/03/2022)/ INTERNAL AUDIT REGULATIONS HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

2022-03-09 07:55:23 | Quan hệ cổ đông

NQ 07/2022: về việc Quy chế kiểm toán nội bộ / Resolution 07/2022: Internal Audit Regulations

2022-03-09 07:49:21 | Quan hệ cổ đông

CBTT tái bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty/ Information disclosure for re-appointment period for Chief Accountant

2022-03-09 03:13:34 | Quan hệ cổ đông

NQ 08/2022: Về việc tái bổ nhiệm bà Bùi Thị Hường vị trí Kế toán trưởng Công Ty / Resolution 08/2022: Re-appointment of Ms. Bui Thi Huong as Chief Accountant of the Company

2022-03-09 03:08:11 | Quan hệ cổ đông

CBTT Tái bộ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty/ Information disclosure: Re-appointment of Person in charge of corporate govermance

2022-02-28 07:42:48 | Quan hệ cổ đông

NQ 05/2022: Về việc tái bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty / Resolution 05/2022: Re-appointment of Person in charge of corporate govemance

2022-02-28 07:35:17 | Quan hệ cổ đông

Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin / Power of attorney to disclose information

2022-01-27 01:11:26 | Quan hệ cổ đông

Thông báo chấm dứt ủy quyền công bố thông tin của ông Trần Công Toàn / Notice of termination of authorization to disclose information of Mr Tran Cong Toan

2022-01-27 01:09:14 | Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị năm 2021/ Report on corporate governance year 2021

2022-01-27 00:53:12 | Quan hệ cổ đông

QĐ về việc ban hành Quy chế công bố thông tin / Decision regarding the issuance of Information disclosure Regulation

2022-01-25 07:07:31 | Quan hệ cổ đông