Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:922
Người truy cập trong ngày:71
Tổng lượt xem:1093653
Tổng người truy cập:123286

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

ĐHĐCĐ thường niên 2020 (AGM 2020)

1. Thông báo mời họp (Invitation letter)

2020-06-15 09:15:44 | Lượt xem: 115

Thông báo mời họp (Invitation letter)

Quý vị vui lòng click vào đây để tải tài liệu.

Please click here to download the document.