Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:538
Người truy cập trong ngày:155
Tổng lượt xem:1245750
Tổng người truy cập:137547

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

ĐHĐCĐ BT lần 2 năm 2018/ 2nd EOGM 2018

Đơn ứng cử/để cử TV HĐQT (bầu thêm)/Form of nomination/application for BOM member (election for additional member)

2018-11-23 22:00:41 | Lượt xem: 587

               

Quý vị có thể tải về : "Đơn ứng cử/để cử TV HĐQT (bầu thêm)/Form of nomination/application for BOM member (election for additional member)" Ở đây.