Cổ phiếu can

Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:197
Người truy cập trong ngày:77
Tổng lượt xem:891851
Tổng người truy cập:105830

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

ĐHĐCĐ BT lần 2 năm 2018/ 2nd EOGM 2018

Đơn ứng cử/để cử TV HĐQT (bầu thay thế)/Form of nomination/application for BOM member (election for replacement)

2018-11-23 21:59:28 | Lượt xem: 281

                  

Quý vị có thể tải về " Đơn ứng cử/để cử TV HĐQT (bầu thay thế)/Form of nomination/application for BOM member (election for replacement)" Ở đây .