Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:120
Người truy cập trong ngày:24
Tổng lượt xem:452204
Tổng người truy cập:60096

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Ban Lãnh Đạo

 

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC DANH

I

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

1

Ông Kek Chin Ann

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Bùi Quốc Hưng

Phó chủ tịch HĐQT

3

Ông Mai Xuân Phong

Phó chủ tịch HĐQT

4

Ông Thái Bá Nam

Thành viên HĐQT

5

6

Ông Phạm Hữu Quý Lâm

Ông Nguyễn Văn Bình

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

II

BAN KIỂM SOÁT

 

1

Ông Đặng Quốc Việt

Trưởng ban

2

Ông Trần Phước Thái

Thành viên

3

Ông Ngô Văn Duy Nhất

Thành viên

III

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

1

Ông Oliveiro Michael Leonard

Tổng Giám đốc

2

3

Bà Phạm Thị Thu Nga

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

IV

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

 

Bà Vũ Thị Thảo

Kế toán trưởng