Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:432
Người truy cập trong ngày:127
Tổng lượt xem:1274720
Tổng người truy cập:140177

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Ban Lãnh Đạo

 

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

 

CHỨC DANH

I

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

1

Ông Bùi Quốc Hưng 

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Kek Chin Ann

Phó chủ tịch HĐQT

3

Ông Mai Xuân Phong

Phó chủ tịch HĐQT

4

Ông Phạm Hữu Quý Lâm

Thành viên HĐQT

5

6

7

Ông Nguyễn Văn Bình

Ông Wilson Cheah Huipin

Ông Trần Hoàng Lâm

 

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

II

BAN KIỂM SOÁT

 

 

   

1

2

Bà Phạm Thị Hải Yến

Bà Mai Thị Mai Hoa

Trưởng ban

Thành viên

3

Ông Trần Phước Thái

 

Thành viên

III

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

1

Ông Kek Chin Ann 

Tổng Giám đốc

2

 

Bà Phạm Thị Thu Nga

Phó Tổng Giám đốc

 

 

IV

1

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Bà Đỗ Thị Hoài Hương

 

Kế Toán Trưởng