Thống kê truy cập

Lượt xem trong ngày:78
Người truy cập trong ngày:16
Tổng lượt xem:564138
Tổng người truy cập:73325

ĐỐI TÁC

Công ty con Đà Nẵng

Ban Lãnh Đạo

 

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC DANH

I

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

1

Ông Kek Chin Ann

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Bùi Quốc Hưng

Phó chủ tịch HĐQT

3

Ông Mai Xuân Phong

Phó chủ tịch HĐQT

4

Ông Thái Bá Nam

Thành viên HĐQT

5

6

Ông Phạm Hữu Quý Lâm

Ông Nguyễn Văn Bình

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

II

BAN KIỂM SOÁT

 

1

Ông Đặng Quốc Việt

Trưởng ban

2

Ông Trần Phước Thái

Thành viên

3

Ông Ngô Văn Duy Nhất

Thành viên

III

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

1

Ông Oliveiro Michael Leonard

Tổng Giám đốc

2

3

4

Bà Phạm Thị Thu Nga

Ông Nguyễn Văn Bình

Ông Chua Seng Beng

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

IV

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

 

Bà Trần Thị Nguyệt 

Kế toán trưởng